cerkiew.pl

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

, 07 kwietnia 2018

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek i wszystkich Dzieci Duchowych.

Chrystus Zmartwychwstał!

„Dzisiaj weseli się całe stworzenie, i raduje się,
Chrystus bowiem Zmartwychwstał i zniewolił piekło”.
(Kanon paschalny – stichos)

Radosna nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozbrzmiewa corocznie, pobudzając nas do oddawania chwały Bogu i Zbawicielowi, który śmiercią śmierć zwyciężył i zniewolił moce piekła. On powstał z grobu, był umarły, a oto jest żyjący, na wieki wieków i ma klucze śmierci i otchłani (Ap 1,18).

Uświadamiając sobie tę prawdę, Święta Cerkiew, Matka nasza, wydarzenie to nazywa „świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami”. Powstanie Chrystusa z umarłych stało się najważniejszą wartością naszej wiary. Stało się zwycięstwem nad śmiercią, które dało nam nadzieję pełnej wolności, która wypełniła uczniów Chrystusa powszechnym optymizmem. Zmartwychwstanie Chrystusa jest „radością wszystkich radości”. To do niej wzywa nas Najsłodszy Jezus. Święta Cerkiew śpiewa: „Chrystus zmartwychwstał i gorzki smak grzechu przemienił się w słodycz życia w raju” (akatyst Zmartwychwstania Pańskiego). Świętowanie Świętej Paschy pomaga, przeto, człowiekowi umocnić siebie w wierze i nieśmiertelności, którą obdarzył nas Zmartwychwstały Chrystus. „Nowe życie dla świata zapoczątkowałeś, Panie, Twym Chwalebnym Zmartwychwstaniem”.

Od tej chwili wejście do wiecznej szczęśliwości otwarte jest dla wszystkich. W świetle Zmartwychwstania Chrystusowego życie triumfuje. Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa stała się cudem nad cudami. Dzięki tej tajemnicy mamy pewność, że z Adamem wszyscy umierają (1 Kor 15,22). Umierać z Chrystusem, oznacza żyć z Nim: To zaś jest wola Ojca […], aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne (J 6,39-40). „Wszyscy razem” radujemy się niezmiernie ze Zmartwychwstania Chrystusa. Święta Cerkiew, „wychwalając odwieczną paschę”, podąża na spotkanie wychodzącemu z grobu Oblubieńcowi, ciesząc się żywym Bogiem i śpiewając: „Ośmielcie się, ośmielcie, Boży ludzie, bowiem Zbawca pokonał wrogów, Wszechmocny”. Gdzież jest, o śmierci, twój oścień. Gdzież jest, o piekle, twoje zwycięstwo? (Oz 13,14).

Bracia i Siostry! Święci Apostołowie do momentu objawienia się im Zmartwychwstałego Chrystusa byli słabi i bojaźliwi. Po Jego objawieniu się, usłyszawszy słowa „Pokój Wam”, stali się osobami pozbawionymi bojaźni, przepełnionymi męstwem i siłą do głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu ich Nauczyciela – Jezusa Chrystusa.

W imię umocnienia wiary oraz chwiejności niektórych, w Wielką Sobotę, w Jerozolimie, za modlitewnym wstawiennictwem prawosławnego patriarchy, na Grób Zbawiciela, w sposób cudowny, zstępuje Święty Ogień. Towarzyszą temu nadzwyczajne cudowne zjawiska, mające miejsce na oczach licznych wiernych modlących się w tym czasie w świątyni.

Z woli Bożej, już po raz dziewiąty, w noc paschalną, Święty Ogień przybywa do Polski, do naszej Cerkwi, i rozwożony jest po wielu parafiach.
Bracia i Siostry! Czyż nie dzieje się to z Bożej woli, która w sposób widzialny objawia się w naszym kraju? Swoją mocą Święty Ogień oświetla Jej życie. Jest to szczególnie ważne w roku bieżącym, kiedy nasz Kraj obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości. Oto jakie jest działanie Zmartwychwstałego Chrystusa! Za wszystko to dziękujemy Mu, zwycięzcy nad śmiercią, Który „oświeca przybywającego do Niego każdego człowieka”. Część Mu i chwała!

Przybycie Świętego Ognia do Polski i naszej Cerkwi jest swojego rodzaju błogosławieństwem i podziękowaniem za to, co przeszli nasi ojcowie i matki, gdy w 1938 roku zniszczono im 175 świątyń, którzy przeżyli tragedię cierpień w takich miejscowościach jak: Sahryń, Zaleszany, Zanie, Wólka Wygonowska, Puchały Stare, Wierchowina i inne.

Tylko wytrwałość, męstwo i wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa dawała im moc wytrwania podczas prób, aby nam przekazać Święte Prawosławie. Wieczna Wam pamięć, nasi Ojcowie, Bracia i Siostry, których dzisiaj wspominamy!

Bracia i Siostry! Dzisiaj wspominamy to, abyśmy pośród różnego rodzaju pokus współczesnego świata mogli zachowywać swoją wiarę, unikać niedowiarstwa i nie tracić wiary w przyszłość, w ludzi i siebie samych.

Tak, jak w ciągu całej historii naszej Cerkwi, tak też i dzisiaj Zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia nas nadzieją i wiarą, a Zmartwychwstały Chrystus „przyrzekł nam stale być z nami do końca wieków” (Kanon paschalny, pieśń 9). To On stwierdził: To wam powiedziałem, aby Moja radość w was była i aby wasza radość była pełna (J 15,11). Właśnie ta pewność paschalnej radości pomaga nam zachowywać Święte Prawosławie pośród współczesnego buszującego świata, zachowywać swą kulturę duchową, zwyczaje, jak też ubogacać tych, którzy się z nami spotykają.

Prawda ta zawsze była, jest i będzie na wieki „tajemnicą nieosiągalną i niewypowiedzialną”, a równocześnie otwierającą przed ludźmi „rajskie wrota” i oświecającą „wszystkich wiernych”. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy (Ps 54,23). Dlatego też któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Ucisk, udręka czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (Rz 8,35). Wszystko pokonujemy mocą Zmartwychwstałego i miłującego nas Zbawiciela, bowiem ci, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga (Rz 8,14).

W święty Dzień Paschy Chrystusowej pozdrawiamy Czcigodne Duchowieństwo, Mnichów i Mniszki, Młodzież, Dzieci i Wszystkich Wiernych słowami: Chrystus Zmartwychwstał! Powiedzmy, bracia, nienawidzącym nas: „Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!” (Paschalna stichera, na Chwała i teraz).

„Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi pozwól, czystym sercem Ciebie sławić”. Amen.

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:
+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz WP
+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki
+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski
+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański
+ Paweł, Biskup Hajnowski
+ Andrzej, Biskup Supraski
+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

Pascha Chrystusowa, 2018 r.

Stołeczne Miasto Warszawa