cerkiew.pl

Styczeń w muzeum

Warszawa, ul. Lelechowska 5, 15-31.01.2020

MUZEUM IKON w Warszawie (ul. Lelechowska 5) zaprasza na seminaria i wykłady poświęcone sztuce sakralnej, artystycznej i liturgicznej tradycji prawosławia a także współczesnej sztuce, dla której liturgia staje się natchnieniem i propozycją zbudowania nowej rzeczywistości człowieka. Namysł zaś nad sztuką współczesną, zrozumienie jej dróg i wysiłku pozwala pojąć moc doświadczenia artystycznego liturgii. Od stycznia ruszają trzy comiesięczne cykle wykładowo-seminaryjne, z których każdy próbuje podjąć problem dawnej sztuki liturgicznej w taki sposób, żeby uzyskać jej formułę, zrozumieć ramy i swoistość jej doświadczenia, pokazać stałą aktualność tradycji i wiecznie żywe intuicje dawnej sztuki sakralnej, nakreślić jej stosunek wobec sztuki współczesnej i awangardy artystycznej XX-XXI wieku.

SEMINARIUM „WOKÓŁ NOWOSIELSKIEGO” jest poświęcone problemom sztuki sakralnej, wniknięciu w starożytną tradycję Kościoła Wschodniego, jest próbą potraktowania liturgii jako sztuki totalnej, tylko poprzez którą jest możliwa realizacja sensów teologicznych. Wychodząc z założenia, że sztuka jest jednym z najistotniejszych doświadczeń człowieka, próbujemy zadać sztuce liturgicznej najważniejsze pytania dotyczące człowieka. Seminarium składa się z wystąpień dwóch prelegentów, z których każdy próbuje podejść do wybranego zagadnienia z różnych stron i w ramach odmiennych dyskursów – teologicznego, filozoficznego, artystycznego i antropologicznego. Spotkanie kończy się otwartą dyskusją. Każdemu będzie towarzyszyła wystawa jednego dzieła wielkiego polskiego malarza i teologa Jerzego Nowosielskiego, który swoją sztuką i myślą patronuje seminarium.

„SPOTKANIE MUZYCZNE” to próba zrozumienia najbardziej żywej formy sztuki liturgicznej czyli muzyki. Spotkanie jest zarazem wykładem i słuchowiskiem, prezentacją historycznych form muzyki cerkiewnej, a także twórczym eksperymentem, próbującym w dawnej muzyce cerkiewnej odnaleźć nowe formuły muzyczne, pozwalające na obserwację wyjątkowego doświadczenia, które poprzez uwzględnienie określonych, dźwiękowych kontekstów, tworzy realny i uniwersalny moment życia człowieka. Każde spotkanie - to również możliwość usłyszenia rzadkich form muzyki cerkiewnej tradycji bizantyńskiej, staroruskiej, dawnej monodii i wczesnego wielogłosu staroruskiego, jak również prawosławnej muzyki barokowej, która narodziła się w dawnej Rzeczpospolitej oraz późniejszych utworów z okresów kompozytorskich.

„SPOTKANIE FILMOWE” - Fenomen filmu, jako żywe dzianie się sensu, jest taką formą sztuki, która próbuję „konkurować” z całościowym doświadczeniem sztuki liturgicznej. Dlatego przyglądanie się jej, badanie tej formy artystycznej otwiera perspektywy nowego zrozumienia sztuki liturgii. Spotkanie filmowe to spotkanie się z dziełem, jego oglądanie, poznanie jego historii i problematyki, zagłębienie się w język sztuki filmowej, odnalezienie w nim nowych perspektyw i możliwości doświadczenia artystycznego.

KONCERT - co miesiąc w muzeum odbywa się koncert o szczególnych walorach repertuarowych, będący swoistą wystawą muzyczną o szerokim spektrum tematycznym, gdzie prezentowane są chociażby mało znane formy prawosławnej muzyki liturgicznej, pochodzące z kręgu tradycji bizantyńskiej, gruzińskiej, staroruskiej i bałkańskiej, ale również muzyka ludowa w postaci tradycyjnych śpiewów obrzędowych. Ponadto stałym punktem repertuarowym są najwybitniejsze dzieła muzyki klasycznej różnych epok, głównie z zakresu europejskiej kameralistyki instrumentalnej i wokalnej. Koncerty w muzeum mają również charakter muzycznego laboratorium, gdzie zróżnicowana epokowo i stylistycznie muzyka prowadzi do wspólnej autentyczności odbioru, stanowiącej inspirację w twórczości kompozytorskiej, możliwej do prezentacji.