cerkiew.pl

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konser...

2018-03-05

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich (45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45.41.00.00-4 Tynkowanie; 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe), w tym:
- Rewaloryzacja cerkwi w Turzańsku,
- Rewaloryzacja cerkwi w Morochowie wraz z instalacjami i wyposażeniem,
- Rewaloryzacja cerkwi w Rozdzielu,
- Rewaloryzacja cerkwi w Koniecznej wraz z instalacjami i wyposażeniem,
- Rewaloryzacja cerkwi w Wołowcu z wyposażeniem,
- Rewaloryzacja cerkwi w Wysowej Zdroju z wyposażeniem,
- Rewaloryzacja ikonostasu w cerkwi w Hrubieszowie,
- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy w Holi,
- Rewaloryzacja cerkwi w Horostycie z wyposażeniem,
- Rewaloryzacja cerkwi i budynku przyklasztornego w Jabłecznej,
- Rewaloryzacja cerkwi w Dobratyczach,
- Rewaloryzacja ikonostasu w cerkwi w Kobylanach,
- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy w Terespolu,
- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy i kapliczki w Białowieży,
- Rewaloryzacja cerkwi w Narwi,
- Rewaloryzacja cerkwi w Suwałkach wraz z instalacjami.

W/w prace szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa: projekty budowlane, programy prac konserwatorskich oraz przedmiary prac, z którymi oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Diecezja w celu zapewnienia zasady konkurencyjności wybierze najkorzystniejszą ofertę (kryteria: cena – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%) spośród wykonawców, którzy spełniają kryteria wiedzy, potencjału i doświadczenia opisane w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2018 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii, a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 15:30 w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania oferty oraz materiały do jej przygotowania zawiera zapytanie (SIWZ) oraz załączniki zamieszczone poniżej (dokumentacja techniczna i przedmiary prac budowlanych i konserwatorskich).

Zapraszamy do składania ofert!
 
Uwaga: wydłużono termin składania ofert.

 
Uwaga: poniższą listę uzupełniono o załącznik Suwałki - remont cerkwi z otoczeniem - projekt /3

W zapytaniu ofertowym zmianie/modyfikacji zostały poddane następujące obszary:
- rozdz. IV pkt 7: rozszerzeniu uległ zapis o parametrach równoważności,
- rozdz. IV pkt 13: dodano kod CPV,
- rozdz. IV pkt 15: wskazano na możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
- rozdz. VII pkt 1 lit. c): ujednolicone zostały zapisy odnośnie obowiązku przedstawienia przez Wykonawców dowodów wykonania zamówień (np. referencji),
- rozdz. VII pkt 1 lit. d): wpisano aktualne rozporządzenie,
- rozdz. VII pkt 4: dodano zapis o możliwości polegania przez Wykonawców na potencjalne podmiotów trzecich
- rozdz. XVIII pkt 7 (dodany): dodano zapis na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- załącznik nr 7 Wzór umowy: w paragrafie nr 13 ujednolicono zapisy dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zapytanie ofertowe

Turzańsk - remont cerkwi - projekt
Turzańsk - remont cerkwi - przedmiar

Morochów - remont ogrodzenia - projekt

Morochów - remont ogrodzenia - przedmiar
Morochów - instalacje - projekt /1
Morochów - instalacje - projekt /2
Morochów - instalacje - projekt /3
Morochów - instalacje - przedmiar
Morochów - konserwacja polichromii i ikonostasu - przedmiar
Morochów - konserwacja polichromii i ikonostasu - projekt /1
Morochów - konserwacja polichromii i ikonostasu - projekt /2

Rozdziele - remont cerkwi - projekt

Rozdziele - remont cerkwi - przedmiar

Konieczna - remont cerkwi - projekt

Konieczna - remont cerkwi - przedmiar
Konieczna - instalacje - projekt
Konieczna - instalacje - przedmiar
Konieczna - konserwacja ikonostasu i ołtarza - przedmiar
Konieczna - konserwacja ikonostasu - projekt
Konieczna - konserwacja ołtarza głównego - projekt

Wołowiec - remont cerkwi - projekt
Wołowiec - remont cerkwi - przedmiar
Wołowiec - konserwacja tabernaukulum, polichromii i ikonostasu - przedmiar
Wołowiec - dokończenie konserwacji polichromii - projekt
Wołowiec - dokończenie konserwacji ikonostasu - projekt
Wołowiec - dokończenie konserwacji tabernakulum - projekt

Kunkowa - remont cerkwi - projekt /1
Kunkowa - remont cerkwi - projekt /2
Kunkowa - remont cerkwi - przedmiar
Kunkowa - konserwacja polichromii - projekt
Kunkowa - konserwacja polichromii - przedmiar

Wysowa - remont cerkwi - projekt
Wysowa - remont cerkwi - przedmiar
Wysowa - konserwacja polichromii - projekt
Wysowa - konserwacja polichromii - przedmiar

Hrubieszów - konserwacja ikonostasu - projekt
Hrubieszów - konserwacja ikonostasu - przedmiar

Hola - remont cerkwi - projekt
Hola - remont cerkwi - przedmiar

Horostyta - remont cerkwi - projekt
Horostyta - remont cerkwi - przedmiar
Horostyta - konserwacja polichromii - projekt
Horostyta - konserwacja polichromii - przedmiar

Jabłeczna - remont cerkwi - projekt
Jabłeczna - remont cerkwi - przedmiar
Jabłeczna - remont budynku przyklasztornego - projekt
Jabłeczna - remont budynku przyklasztornego - przedmiar

Dobratycze - remont cerkwi - projekt
Dobratycze - remont cerkwi - przedmiar

Kobylany - konserwacja ikonostasu - projekt
Kobylany - konserwacja ikonostasu - przedmiar

Terespol - remont cerkwi - projekt
Terespol - remont cerkwi - przedmiar

Białowieża - remont cerkwi - projekt

Białowieża - remont cerkwi - przedmiar
Białowieża - remont kapliczki - projekt
Białowieża - remont kapliczki - przedmiar

Narew - remont cerkwi z ogrodzeniem - projekt

Narew - remont cerkwi z ogrodzeniem - przedmiar

Suwałki - remont cerkwi z otoczeniem - projekt /1
Suwałki - remont cerkwi z otoczeniem - projekt /2
Suwałki - remont cerkwi z otoczeniem - projekt /3
Suwałki - remont cerkwi z otoczeniem - przedmiar
Suwałki - instalacje elektryczne - projekt
Suwałki - instalacje elektryczne - przedmiar