cerkiew.pl

Zarządzanie Projektem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego...

2018-03-19

Uwaga: termin składania ofert został wydłużony

Doprecyzowano zapisy Zapytania ofertowego, tj. punktu VII, ppkt 4c w zakresie wymagań zamawiającego dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PYTANIA/ODPOWIEDZI do postępowania

Zarządzanie Projektem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zatytułowanego „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”.

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na:

Zarządzanie Projektem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zatytułowanego „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”.

Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie Projektem (pełnienie funkcji Menedżera Projektu) oraz sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego (konserwatorskiego, inżynierskich, archeologicznego, przyrodniczego) nad pracami realizowanymi w ramach projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” (Kod CPV: 71.52.00.00-9- Usługi nadzoru budowlanego; 79.42.10.00-1- Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych; 66.17.20.00-6- Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych; 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi), w którego zakres wchodzą prace remontowo-konserwatorskie cerkwi lub ich wyposażenia, w tym:

- Rewaloryzacja cerkwi w Turzańsku,

- Rewaloryzacja cerkwi w Morochowie wraz z instalacjami i wyposażeniem,

- Rewaloryzacja cerkwi w Rozdzielu,

- Rewaloryzacja cerkwi w Koniecznej wraz z instalacjami i wyposażeniem,

- Rewaloryzacja cerkwi w Wołowcu z wyposażeniem,

- Rewaloryzacja cerkwi w Kunkowej z wyposażeniem,

- Rewaloryzacja cerkwi w Wysowej Zdroju z wyposażeniem,

- Rewaloryzacja ikonostasu w cerkwi w Hrubieszowie,

- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy w Holi,

- Rewaloryzacja cerkwi w Horostycie z wyposażeniem,

- Rewaloryzacja cerkwi i budynku przyklasztornego w Jabłecznej,

- Rewaloryzacja cerkwi w Dobratyczach,

- Rewaloryzacja ikonostasu w cerkwi w Kobylanach,

- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy w Terespolu,

- Rewaloryzacja cerkwi-kaplicy i kapliczki w Białowieży,

- Rewaloryzacja cerkwi w Narwi,

- Rewaloryzacja cerkwi w Suwałkach wraz z instalacjami.


W/w prace, dla których pełnione będą funkcje Nadzoru Inwestorskiego i Zarządzania szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa: projekty budowlane, programy prac konserwatorskich oraz przedmiary prac, z którymi oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Diecezja w celu zapewnienia zasady konkurencyjności wybierze najkorzystniejszą ofertę (kryteria: cena – waga 100%) spośród wykonawców, którzy spełniają kryteria wiedzy, potencjału i doświadczenia opisane w załączonym Zapytaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2018r. do godz. 15:00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii, a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 12.04.2018r. o godz. 16:00 w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania oferty oraz materiały do jej przygotowania zawiera Zapytanie (Opis przedmiotu i warunki zamówienia) oraz załączniki zamieszczone poniżej (dokumentacja techniczna i przedmiary prac budowlanych i konserwatorskich).

Informacja o wybranym wykonawcy

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Konsorcjum firm: Archaios Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa oraz Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak (Członek konsorcjum), ul. Mickiewicza 25/6, 17-100 Bielsk Podlaski – oferowana cena brutto 1 063 950,00 PLN; oferta wpłynęła dn. 12.04.2018r, godz. 13:50.
Łączna liczba punktów dla oferty = kryterium cena 100 pkt = 100 pkt

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu z dnia 19.03.2018r.

Zapraszamy do składania ofert!