Cerkiew.pl
cerkiew.pl

Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontu cerkwi Zagórzu

2018-03-14

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu

Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu informuje, że w postępowaniu o wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu dla przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Kultura, wybrana została oferta firmy VERA ARTIS Sp. z o.o., 20-781 Lublin, ul. Tarninowa 31. Oferta wpłynęła w dniu 08.03.2018r.

W postępowaniu nie złożono innych ofert. Po dokonaniu oceny ważnej oferty Komisja stwierdziła, iż oferta otrzymała 100 punktów. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi 2.635.201,22 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście jeden złotych 22/100) brutto.