cerkiew.pl


Potrójna uroczystość w Supraślu

Jarosław Charkiewicz, 13 lutego 2017

12 lutego 2017 r. w monasterze supraskim uroczyście świętowano pamięć Trzech Świętych Hierarchów – Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. Święto te połączone były z poświęceniem, po generalnym remoncie, monasterskiej cerkwi św. Jana Teologa oraz imieninami biskupa supraskiego Grzegorza. Uroczystości przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa.

Przed Świętą Liturgią, którą sprawował zwierzchnik naszej Cerkwi, dokonał on poświęcenia refektarzowej cerkwi monasteru, przylegającej bezpośrednio do kompleksu monasterskiego. To właśnie od odzyskania tej świątyni, wzniesionej jeszcze w 1888 r., przed laty rozpoczęło się odrodzenie monasteru w Supraślu. Przed obrzędem poświęcenia Jego Eminencja w krótkim słowie wspomniał właśnie te złożone czasy i osoby związane z odrodzeniem życia liturgicznego w Supraślu w owym czasie.

W obrzędzie poświęcenie ołtarza i całej świątyni, a następnie Świętej Liturgii, metropolicie Sawie asystowali: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, biskup supraski Grzegorz oraz biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, jak też kilkunastu duchownych, na czele z archimandrytą Andrzejem (Borkowskim) – przełożonym monasteru, oraz czterech diakonów. Zgodnie z cerkiewną tradycją do ołtarza została włożona cząstka relikwii męczennika, w przypadku supraskiej cerkwi – św. dzieciątka Gabriela Zabłudowskiego.

Po zakończeniu Świętej Liturgii miał miejsce uroczysty molebień, podczas którego zanoszono gorliwe modlitwy do patronów dnia z prośbami o ich wstawiennictwo przed tronem Bożym, po czym do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się Jego Eminencja. Na początku ponownie wspominał trudne czasy odrodzenia Prawosławia w Supraślu w okresie, kiedy kierował diecezją białostocko-gdańską. Następie wyraził nadzieję, że uroczystość ta będzie „preludium” do kolejnej, a mianowicie poświęcenia soboru Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy, w którym prowadzone są prace związane z rekonstrukcją fresków.

W swym słowie zwierzchnik naszej Cerkwi dziękował Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia remontu, wymieniając diecezjalnych hierarchów, namiestnika, ofiarodawców. Podkreślił też wysoką jakość pracy wykonanej przez małżonków Jakimczuków, autorów polichromii poświęcanej cerkwi, którzy tym samym „pozostawią po sobie dobrą pamięć”.

Jednocześnie wzywał do odpowiedzialności za swoją wiarę i Cerkiew prawosławną. Nawiązując do czytania ewangelicznego zaapelował: Jeśli jakiś syn marnotrawny odszedł od swojego Ojca, od Matki-Cerkwi, to niechaj wraca, ponieważ w Cerkwi prawosławnej jest droga do życia i zbawienia. Przypominał, że na naszych terenach Cerkiew przetrwała właśnie dzięki wierze i ofiarności naszych ojców i matek, dziadów i pradziadów. Dlatego też, odziedziczywszy ją po przodkach musimy z pełną odpowiedzialnością o Nią dbać.

Na zakończenie metropolita Sawa zwrócił się z serdecznymi słowami do biskupa Grzegorza, pozdrawiając go z dniem niebiańskiego patrona i na pamiątkę wręczając panagiję. Arcybiskup Jakub również gorąco pozdrowił swojego wikariusza, po czym osobom, które wniosły największy wkład w remont cerkwi wręczył medale świętych Cyryla i Metodego oraz listy pochwalne.

Uroczystość zakończyły liczne życzenia imieninowe i okolicznościowe upominki, których adresatem był biskup Grzegorz. Przyjmował je z radością i życzliwością, wszystkich prosząc o pamięć w modlitwie.

fot. autor

za: orthodox.pl