cerkiew.pl

Nowi duchowni ordynariatu

ks. kpt. Łukasz Godun, 04 października 2016

Podczas Świętej Liturgii sprawowanej w cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli, Jego Ekscelencja biskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy udzielił sakramentu kapłaństwa ks. diakonowi Remigiuszowi Sosnowy oraz lektorowi por. Tomaszowi Paszko.

Po Pieśni Cherubinów i Wielkim Wejściu biskup Jerzy przywołał wszystkich modlących się w wolskiej świątyni do szczególnej modlitwy w intencji pierwszego z kandydatów, po czym nastąpiła ceremonia sakramentu kapłaństwa nad diakonem Remigiuszem. Ksiądz Remigiusz Sosnowy, jako już nowo poświęcony prezbiter (kapłan) uczestniczył w sprawowaniu Świętej Eucharystii.

Po Kanonie Eucharystycznym nastąpiła druga z chirotonii – diakońska, jakiej biskup udzielił subdiakonowi Tomaszowi. Święcenia diakonatu są sprawowane po Kanonie Eucharystycznym, ponieważ diakon nie sprawuje samodzielnie sakramentów, a jego posługa ogranicza się do asystowania podczas nabożeństw i usługiwania przy Ołtarzu Pańskim.

W momentach, kiedy biskup przywdziewał kandydatom odpowiednie liturgiczne szaty i akcesoria, wygłaszał słowo Axios! (z gr. godzien). To wezwanie triumfalnie powtarzało duchowieństwo i chór wraz z wiernymi.

Na koniec Świętej Liturgii władyka Jerzy zwrócił się do duchowieństwa i wiernych ze słowem pouczenia na temat sakramentu kapłaństwa. Zwracając się kolejno do nowych kapłanów, hierarcha wskazał na wagę tego dnia w ich życiu osobistym oraz wpływ szczególnej łaski Bożej na ich świadomość. Biskup Jerzy życzył nowym duchownym, aby byli oddanymi pracownikami Cerkwi oraz aby nie poddali się rutynie, a każdą Świętą Liturgię odprawiali w taki sposób, jakby była ona tą pierwszą i zarazem ostatnią w życiu.

Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane pod adresem ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego – proboszcza parafii, za udostępnienie świątyni i organizację podwójnej chirotonii.

Na koniec ks. Remigiusz przekazał wiernym swoje pierwsze kapłańskie błogosławieństwo. Zebrani w świątyni wierni, krewni i przyjaciele składali ojcom, Remigiuszowi i Tomaszowi, okolicznościowe pozdrowienia.

Uroczystość obu chiritonii kapłańskich odbyła się w Niedzielę po Święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, dnia 2 października br. w cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli.

fot.: lektor Andrzej Trofimiuk

za: prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl