cerkiew.pl

Wybrana hymnografia Niedzieli Palmowej

przygotował Michał Diemianiuk, 12 kwietnia 2020

tłumaczenie hymnografii - ks. H. Paprocki, za: liturgia.cerkiew.pl

W Niedzielę Palmową

na wielkich nieszporach

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy dziesięć stichosów i śpiewamy pięć sticher isomelosów. Ton 6:

Dzisiaj łaska Świętego Ducha nas zgromadziła i wszyscy wziąwszy krzyż Twój, mówimy: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!

(…)

Przyjdźmy dzisiaj i my, cały Nowy Izrael, Kościół z pogan, i z prorokiem Zachariaszem zawołajmy: Raduj się wielce Córo Syjonu, wołaj głośno Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, łagodny i zbawiający, i zasiadł na osiołku, źrebięciu oślicy. Świętujmy, gałązki trzymając w rękach jak dzieci, i sławiąc: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie, Król Izraela!

Czcigodne Twoje zmartwychwstanie nam przepowiadając, podniosłeś Twoim nakazem, Dobry, z grobu po czterech dniach leżącego bez oddechu i cuchnącego, zmarłego przyjaciela Łazarza. Przeto siedząc na oślątku, jak noszony na rydwanie, Ty, Zbawco, proroczo wskazałeś przez to na pogan, na ich wejście do Kościoła. Przeto chwałę oddaje Tobie umiłowany Izrael z ust niemowląt i dzieci łagodnych, patrząc na Ciebie, Chryste, wchodzącego do świętego miasta na sześć dni przed Paschą.

Na sześć dni przed Paschą, przyszedł Jezus do Betanii, i przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc Mu: Panie, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Tobie Paschę do spożycia? On zaś posłał ich: Idźcie do wsi, która jest przed wami i znajdziecie człowieka niosącego dzban wody. Idźcie za nim i powiedzcie gospodarzowi domu: Nauczyciel mówi, u ciebie uczynię Paschę z uczniami moimi.

Chwała, i teraz. Dzisiaj łaska Świętego Ducha…

Na litii stichery isomelosy, ton 1
:

Najświętszy Duch, który apostołów nauczył mówić obcymi językami, nakazuje niewinnym dzieciom hebrajskim wołać: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie, Król Izraela!

(…)

Na sześć dni przed Paschą, głos Twój, Panie, został usłyszany w głębinach otchłani, gdy Łazarza po czterech dniach wywołałeś z grobu. Dzieci zaś hebrajskie wołały: Hosanna, Boże nasz, chwała Tobie!

(…)

Chwała, i teraz. Ton 3: Na sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, aby wezwać zmarłego przed czterema dniami Łazarza i głosić zmartwychwstanie. Spotkały zaś Go niewiasty, Marta i Maria, siostry Łazarza, wołając do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz! Wtedy rzekł do nich: Czyż nie powiedziałem wam: Wierzący we mnie, choćby i umarł, żyć będzie? Pokażcie mi, gdzie go położyliście. I Stwórca wszystkich zawołał do niego: Łazarzu, wyjdź z grobu!

Na stichownie stichery isomelosy, ton 8:

Raduj się i wesel miasto Syjon, upiększ się i raduj Kościele Boży. Oto bowiem Król twój przyszedł w sprawiedliwości, siedząc na źrebiątku oślęcia, wysławiany przez dzieci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony jesteś, który masz wielość zmiłowań, zmiłuj się nad nami!

Troparion święta, ton 1:

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!

Drugi troparion, ton 4:

Pogrzebanych z Tobą przez chrzest, Chryste Boże nasz, raczyłeś przez zmartwychwstanie obdarzyć życiem nieśmiertelnym i śpiewając hymny, wołamy: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!

Na jutrzni

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 4: Prosomion: Zadziwił się Józef.

Z gałązkami rozumnie, z oczyszczonymi duszami, jak dzieci Chrystusa wysławmy wiernie, donośnie wołając do Władcy: Błogosławiony jesteś, Zbawco, który przyszedłeś na świat wybawić Adama z dawnej klątwy, duchowo będąc, Przyjacielu człowieka, Nowym Adamem, jak i zechciałeś. Wszystko urządziłeś ku dobremu, Słowo, chwała Tobie!

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 4: Prosomion: Zadziwił się.

Nad przyjacielem Twoim, Chryste, łzy wylewasz w tajemnicy i podnosisz z martwych Łazarza, leżącego martwym, w czym okazałeś współczucie przyjaźni do człowieka. Zobaczywszy zaś Twoje przyjście, Jezu, mnóstwo dzieci wyszło dzisiaj, trzymając w rękach palmy i wołając Tobie: Hosanna! Błogosławiony jesteś, który przyszedłeś zbawić świat!

Megalinarion:

Uwielbiamy Ciebie, Dawco życia Chryste: Hosanna na wysokościach! I my Tobie śpiewamy: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!

Kapłan bierze kadzielnicę, okadza w formie krzyża, i odmawia modlitwę pobłogosławienia palm:

Panie Boże nasz, który zasiadasz na cherubinach, Ty wzbudziłeś moc Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby zbawił świat przez krzyż, pogrzeb i zmartwychwstanie swoje. Jego to, przychodzącego teraz do Jerozolimy na dobrowolną śmierć, ludzie pozostający w ciemności i cieniu śmierci spotkali wziąwszy symbole zmartwychwstania, gałęzie drzew i gałązki palm, oznaczając tym zmartwychwstanie. Sam, Władco, i nas, którzy ich naśladując w przedświąteczny ten dzień nosimy w rękach palmy i gałązki drzew, zachowaj i ochroń. Abyśmy jak owe tłumy i dzieci wołające Tobie: „Hosanna”, my także w hymnach i pieśniach duchownych osiągnęli życiodajne zmartwychwstanie po trzech dniach, w tymże Chrystusie Jezusie, Panu naszym, z którym błogosławiony jesteś z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hypakoe, ton 6:

Najpierw z gałązkami śpiewając, potem z kijami pojmali Chrystusa niewdzięczni Żydzi. My zaś z wiarą niezmiennie zawsze czcząc Go jako dobroczyńcę, wołamy do Niego: Błogosławiony jesteś, który idziesz wezwać Adama!

Kontakion isomelos, ton 6:

Na tronie i na niebie, i na źrebięciu oślicy na ziemi noszony, Chryste Boże, przyjąłeś chwałę aniołów i pieśń ludzi, wołających do Ciebie: Błogosławiony jesteś, który idziesz wezwać Adama!

Do psalmów światłości dodajemy sześć stichosów i śpiewamy cztery stichery isomelosy. Ton 4:

(…)


Wyjdźcie narody, wyjdźcie ludzie, zobaczcie dzień Króla niebieskiego, jak na tronie na wysokościach, tak na źrebięciu oślicy wchodzi do Jerozolimy. Rodzie żydowski, niewierny i cudzołożny, przyjdź i zobacz Tego, którego widział Izajasz w ciele ze względu na nas mającego przyjść, jak zaręcza sobie pogan jako cnotliwy nowy Syjon, i odrzuca osądzoną synagogę. Przyjdźcie zobaczyć, jak na to niezniszczalne i nieskalane małżeństwo zeszły się sławiące Boga, nieskalane i nieznające zła dzieci. Z nimi także my śpiewając zawołajmy pieśń anielską: Hosanna na wysokościach Temu, który ma wielkie miłosierdzie!

Aby przekonać wszystkich przed dobrowolną śmiercią Twoją, Chryste Boże, o powszechnym zmartwychwstaniu, martwego Łazarza w Betanii władczą mocą Twoją po czterech dniach wskrzesiłeś z grobu. Ślepym zaś, Zbawco, darowałeś widzenie światła i do świętego miasta z uczniami Twoimi wszedłeś, siedząc na źrebięciu oślicy, wypełniając przepowiednie proroków, jak na cherubinach noszony i dzieci hebrajskie z gałązkami, i palmami spotkały Ciebie. Przeto i my, nosząc gałązki oliwne i palmy w dłoniach, dziękczynnie wołamy do Ciebie: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!

Chwała, i teraz. Ton 6: Na sześć dni przed Paschą, przyszedł Jezus do Betanii, i przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc Mu: Panie, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Tobie Paschę do spożycia? On zaś posłał ich: Idźcie do wsi, która jest przed wami i znajdziecie człowieka niosącego dzban wody. Idźcie za nim i powiedzcie gospodarzowi domu: Nauczyciel mówi, u ciebie uczynię Paschę z uczniami moimi.

fotografia: MichalD /orthphoto.net/