cerkiew.pl

Supraśl: kolejne freski w nawie głównej

Sławomir Kiryluk, 21 października 2019

W cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy prowadzone są równolegle prace nad kolejnymi etapami odtwarzania bizantyjskich fresków – pokryciem freskami zachodniej i południowej ściany nawy głównej, a także narteksu i chóru. Realizacja tegorocznych prac możliwa jest nie tylko dzięki ofiarom naszych wiernych, ale także dzięki dotacji z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych oraz dofinansowaniu w ramach programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Supraskim Monasterze zakończono część tegorocznych prac rekonstrukcji fresków. Odtworzono XVI wieczny program ikonograficzny na zachodniej ścianie nawy głównej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Freski powstają według dawnej technologii, na mokrym tynku, z wykorzystaniem archiwalnej dokumentacji fotograficznej.

Wspomniane prace to kolejny etap rekonstrukcji. Pierwszy z nich zrealizowano w 2016 r. Ze środków własnych zostały wykonane malowidła kopuły i tubusu. Drugi etap – w 2018 r. – możliwy był do wykonania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wtedy to freski powstały na sklepieniach i łukach. W tym samym roku ze środków własnych zrealizowany został trzeci etap – część ołtarzowa.

Na ukończeniu znajdują się prace w południowej nawie głównej. Dalsze prace nad rekonstrukcją supraskich fresków - w narteksie i na chórach są uzależnione wyłącznie od ofiar naszych wiernych.

Zakończenie wspólnego dzieła będzie możliwe dzięki ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli. Bracia Monasteru dziękują za wsparcie i zapewniają o codziennych modlitwach, zanoszonych w intencji ofiarodawców.

Spasi Hospodi za wasze ofiary.

Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl, Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Supraślu. Nr konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010.