cerkiew.pl

Święto Supraskiej Ikony Bogurodzicy

Sławomir Kiryluk, 14 sierpnia 2019

W przeddzień święta do Monasteru przybyły pielgrzymki – piesze: z Wasilkowa, z Krynek i Białegostoku, kajakowa z Gródka i autokarowa z Warszawy. Pielgrzymów nie zniechęciła zmienna pogoda, a sprzyjał dogodny dojazd po nowej drodze Białystok-Supraśl.

Świątecznym nabożeństwom, które rozpoczęło całonocne czuwanie, przewodniczył zwierzchnik PAKP metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów: metropolity Rusen Nauma (Bułgaria), arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa szachtowskiego i milerowskiego Szymona (Rosja), biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja oraz biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza.

Tego samego dnia wieczorem sprawowany był także akatyst do Bogurodzicy (któremu przewodniczył arcybiskup Grzegorz) i panichida przy grobie arcybiskupa Mirona, dawnego przełożonego supraskiego Monasteru. Nabożeństwa trwały całą noc. Pierwszą Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa odprawił biskup Atanazy. Podczas niej hierarcha udzielił święceń diakońskich lektorowi Marcinowi Bielawskiemu. Druga Liturgia sprawowana była w monasterskiej cerkwi Zwiastowania, a przewodniczył jej biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Ostatniej Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił arcybiskup Paisjusz. Uroczystości zwieńczyła procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi. W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór katedry w Łodzi i chór Filoi.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego – ambasador Republiki Białoruś w RP Władimir Czuszew – a także władz lokalnych i samorządowych, m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlaski konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz, starosta białostocki Jan Perkowski, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Dawid Iwaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz.

Tegoroczne obchody święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy były niezwykłe z uwagi na główne nabożeństwo sprawowane na ołtarzu polowym oraz dalsze zmiany zachodzące w cerkwi Zwiastowania – trwający kolejny etap rekonstrukcji fresków na zachodniej ścianie nawy głównej. Po raz kolejny w uroczystościach wzięła również udział grupa młodzieży przebywająca w Supraskim Monasterze na Ogólnodiecezjalnym Obozie dla Prysłużników.

Fotografie: Sławomir Kiryluk, Michał Sacharczuk, Aleksandra Jarosławska, Aleksander Wasyluk, Wojciech Stasiewicz