cerkiew.pl

List wielkopostny metropolity Sawy

10 marca 2019

 List wielkopostny
Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy
Metropolity Warszawskiego i całej Polski
Święta Czterdziesiątnica 2019 roku


Drodzy Ojcowie, Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry!
 
 
Otwórz mi drzwi pokuty, Dawco Życia…

Takie słowa o pokajaniu słyszymy w naszych świątyniach w ciągu trzech niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu, jak też w ciągu pięciu tygodni samego postu. W ten sposób Święta Cerkiew kieruje nasze myśli i uczucia ku radosnej realizacji drogi wiodącej do świętowania Świętej Paschy – Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pan uczynił nas godnymi również w 2019 roku wkroczyć w błogosławiony czas i zbawienne dni Wielkiego Postu – Świętej Czterdziesiątnicy.

Święta Czterdziesiątnica to czas duchowej wiosny, duchowego odrodzenia, czas wytężonej modlitwy i wyczynów duchowych. Teraz objawił się czas cnót (…) przyjdźmy poszcząc, przynieśmy łzy, rozrzewnienie i miłosierdzie, wołając: Zgrzeszyliśmy więcej, niż jest piasku morskiego, lecz przebacz wszystkim, Wyzwolicielu, abyśmy otrzymali niezniszczalną koronę (prosomion Tygodnia Seropustnego).

„Post jest dziełem Bożym; to obraz życia i cnót” – mówi św. Symeon Nowy Teolog, ponieważ już w Starym Testamencie miał on duże znaczenie. Święty prorok Zachariasz mówi: Post (…) niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne (Za 8,19). Obowiązywał on człowieka i społeczność.

Pościł Jezus Chrystus, pościli apostołowie, prorocy, sprawiedliwi. Pościła Matka Boża, święci mężczyźni i niewiasty. Pościł każdy wierzący człowiek. Post dotyczy wszystkiego, post oczyszcza i uzdrawia. Post to wysiłek powstrzymywania się od pokarmów, zbędnych słów i żądz, służący pobożności człowieka i jego zbawieniu.

Święta Cerkiew wzywa: „Bracia, pośćmy cieleśnie i pośćmy duchowo, rozwiążmy każdy związek niesprawiedliwości… Dajmy chleb głodnym… Abyśmy przyjęli wielkie miłosierdzie od Chrystusa Boga”.

Współczesny świat nie ceni postu i nie rozumie go. Czynione są próby jego likwidacji. Zaraz za tym idzie podważanie korzyści płynących z pokajania. Ludzie szukają innych sposobów na znalezienie wewnętrznego spokoju. Człowiek próbuje rozwiązać swoje problemy życiowe poza Bogiem, zapominając, że Chrystus jest źródłem wszelkiego dobra. Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6), I poznacie prawdę, i prawda wyzwoli was (J 8,32).

Prawosławna osoba powinna zawsze starać się zrozumieć fakt, że pokajanie zostało człowiekowi dane z natury. Łączy on ziemię z niebem i jest drabiną wznoszenia człowieka do niebios, oczyszcza i wygładza każdy grzech.

Na progu Wielkiego Postu Święta Cerkiew wzywa nas do wzajemnego przebaczenia grzechów. Niedziela ta nazwana jest Niedzielą Przebaczenia Win.

Święta Ewangelia wzywa: Jeśli bowiem odpuszczacie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański. Jeśli zaś nie odpuszczacie ludziom ich przewinień, to i Ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych (Mt 6,14-15).

W tym sensie pouczająca jest modlitwa św. Grzegorza z Nyssy: „Mój Ojcze Niebiański, wypełniłem to, co mi poleciłeś uczynić. Przebaczyłem wszystkie grzechy i obrazy, a uciekając się do Ciebie w mojej skrusze, oczekuję, że zgodnie z Twoją obietnicą przebaczysz mi niezliczone grzechy”. Błogosławiony Augustyn dodaje: „Jeśli zła osoba cię obraziła, przebacz jej, bo jeśli nie wybaczysz, będzie dwóch złych ludzi”. Oto droga, którą prawosławny wierny wkracza w Święty Wielki Post.

Czcigodni Ojcowie, Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry!

Zgodnie z nasza praktyka cerkiewną, w przededniu Świętego Wielkiego Postu 2019 roku proszę Was wszystkich w imieniu własnym, duchowieństwa i stanu monastycznego o wybaczenie naszych grzechów dokonanych słowem, czynem, myślami i wszystkimi naszymi zmysłami. Wybaczcie nam, grzesznym!

Panie! Umocnij nasze duchowe i cielesne siły i pozwól nam: w „dobrych zawodach wystąpić, bieg ukończyć, wiarę ustrzec” (por. 2 Tm 4,7), „zostać zwycięzcą grzechu i bez osądzenia dostąpić pokłonienia się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusowemu”.

Z Bożego miłosierdzia pokorny,
+ Sawa
Metropolita Warszawski i całej Polski

za: orthodox.pl