cerkiew.pl

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

ks. Jerzy Doroszkiewicz, 16 listopada 2018

Komunikat
Kancelarii Św. Soboru Biskupów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
15 listopada 2018 roku

W dniu 15 listopada 2018 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Prace dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.


Sprawy zewnętrzne:

Zapoznano się z dokumentami nadesłanymi z Patriarchatu Ekumenicznego dotyczącymi spraw administracyjnych i przyjęto je do wiadomości.

Ustosunkowano się do zaproszenia Jego Świątobliwości patriarchy serbskiego Ireneusza na uroczystości 800-lecia od czasu chirotonii biskupiej św. Sawy. Na uroczystości w 2019 roku udadzą się: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Jego Ekscelencja, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel, Jego Ekscelencja, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz.

Zapoznano się z aktualna sytuacją cerkiewną na Ukrainie. Przyjęto następującą Uchwałę Nr 341 p.7.

I. „Święty Sobór Biskupów otrzymuje niepokojące wiadomości z życia cerkiewnego z Ukrainy, często godzące w życie Prawosławia w Polsce.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również ogólnoprawosławny niepokój Prawosławnych Kościołów Lokalnych, wynikający z niestabilności życia cerkiewnego na Ukrainie, który destrukcyjnie wpływa na całokształt życia cerkiewnego Prawosławia w całości, Św. Sobór Biskupów, w trosce o dobro całej Świętej Cerkwi Prawosławnej, podtrzymuje stanowisko wyrażone w Uchwale Soborowej z dnia 9 maja 2018 r. nr 340 i ponawia swoje wezwanie do podjęcia decyzji w sprawie zebrania wszystkich zwierzchników Kościołów Prawosławnych, aby wspólnie, w duchu ewangelicznej miłości, pokory i zrozumienia, przy zachowaniu nauki natury dogmatyczno – kanonicznej, wzajemnego szacunku doprowadzić do spokojnego rozwiązania kwestii podzielonego Prawosławia na ziemi ukraińskiej.

Osoby pozbawione święceń biskupich i kapłańskich nie mogą być liderami przy wprowadzaniu pokoju w Prawosławnym Kościele Ukraińskim. Ich działania powodują jeszcze większy zamęt i zgorszenie.

Jedynie przestrzeganie dogmatyczno – kanonicznych norm Kościoła oraz zachowywanie wiekowych tradycji uchroni Prawosławie przed trudnymi konsekwencjami eklezjalnymi w skali międzynarodowej.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wznosi gorące modlitwy o jedność Świętego Prawosławia i pokój Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

II. Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno – modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”.


Sprawy wewnętrzne:

Wysłuchano sprawozdań z międzynarodowych uroczystości i spotkań oraz oceniono udział w nich przedstawicieli Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego:

– II Międzynarodowej Konferencji Mediów Cyfrowych i Prawosławnego Duszpasterstwa „Woda żywa”, Kreta 18-21 czerwca 2018r.

– Międzynarodowej Konferencji związanej z 380-tą rocznicą śmierci Patriarchy Aleksandryjskiego i Konstantynopolskiego Cyryla Lukarisa, Aleksandria 24-27 czerwca 2018r.

– XXIV Dni Pawłowych. Grecja – Veria, 25-29 czerwca 2018r.

– Obchodów 1030-lecia Chrztu Rusi, Moskwa 26-29 lipca 2018r.

– Obchodów 1030-lecia Chrztu Rus, Kijów, 26-28 lipca 2018r.

– III Międzynarodowego Forum Młodzieży Prawosławnej, Moskwa, 22-24 sierpnia 2018r.

– Międzynarodowego spotkania mnichów. Supraśl, 3-4 września 2018r.

– Międzynarodowego spotkania Młodzieży Prawosławnej, Rumunia- Sibiu 6-9 września 2018r.

– Jubileuszu 1000-lecia Arcybiskupstwa Ochrydzkiego, Macedonia, 29 – 30 września 2018r.

– Międzynarodowej Konferencji Towarzystw Biblijnych, Armenia – Echmiadzin, 27 września -1 października 2018r.

– 50-lecia Prawosławnej Akademii na Krecie, Kreta, 2-3 października 2018r.

– Konferencji przedstawicieli Kościołów Prawosławnych dotyczącej sekt i ruchów parareligijnych, Grecja – Katerini, 22-24 października 2018r.

– Uroczystości wręczenia nagrody „Oświecenie przez książkę”, Moskwa, 1 listopada 2018r.

Oceniono wizyty w Polsce: Jego Eminencji, Arcybiskupa Waszyngtonu, Metropolity całej Ameryki i Kanady Tichona i Jego Świątobliwości, Patriarchy Aleksandrii i całej Afryki Teodora II. Wskazano na potrzebę kontynuowania wizyt zwierzchników i przedstawicieli Cerkwi lokalnych w naszym kraju i Cerkwi.

Omówiono i oceniono przebieg uroczystości zorganizowanych przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyrażono podziękowanie wszystkim, kto przyczynił się do organizacji w/w uroczystości, które przyjęte zostały przez społeczeństwo z wielkim aplauzem.

Sprawozdania z prac Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Św. Soboru Biskupów P.A.K.P., Warszawa, 3 października 2018r. Prace będą kontynuowane.

Zapoznano się z pracą Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej za rok 2018. Zatwierdzono preliminarz na 2019 rok.

Przyjęto sprawozdanie z nauczanie religii prawosławnej w szkołach w 2017/18 roku szkolnym. Zatwierdzono Podstawę programową nauczania religii w szkołach, w związku z przeprowadzaną reformą w szkolnictwie.

Zapoznano się z funkcjonowaniem Prawosławnego Seminarium Duchownego, które wymaga finansowego wsparcia. Postanowiono podwyższyć składki na Seminarium o 10% poczynając od 1 stycznia 2019r.

W celu recenzowania wydawnictw cerkiewnych wydawanych przez diecezje, parafie, szkoły itp. powołano na recenzentów: Jego Ekscelencję Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza i Jego Ekscelencję, Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza.

Powołano Komisję do tłumaczenia Nowego Testamentu na język polski w składzie: Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Arcybiskup Bielski Grzegorz, ks. Adam Magruk, Jerzy Ostapczuk, Jerzy Betlejko.

Wyznaczono ogólnometropolitalne kolekty na rzecz parafii:

Dubicze Cerkiewne – grudzień 2018. Konto bankowe: BS Hajnówka 33 8071 0006 0007 7927 2000 0010.

Krynica Zdrój – styczeń 2019. Konto: BS Krynica Zdrój Nr 48 8802 0002 2001 0000 1023 0001

Łódź (dzwonnica) – luty 2019. Konto: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Wysowa Zdrój Prawosławny Męski Dom Zakonny – marzec 2019. Konto: Prawosławny Męski Dom Zakonny w Wysowej Zdroju 07 8627 0001 2002 3009 6668 0001

Mostowlany – kwiecień 2019 . Konto: Parafia Prawosławna Św. Ap. Jana Teologa Mostowlany. BS/Białystok 60 8060 0004 0392 7690 2000 0010


Przyjęto tekst Orędzia na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy 2019 Rok.


ks. Jerzy Doroszkiewicz
sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów

za: orthodox.pl
Fot. za: Prawosławna Katedra Metropolitalna św. Marii Magdaleny w Warszawie