cerkiew.pl

Pod opieką Męczennic

Ks. Mikołaj Dziewiatowski, 05 października 2018

29 września 2018 r. w sosnowieckiej cerkwi pw. św.św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii odbyły się wyjątkowe uroczystości dla diecezji łódzko - poznańskiej i parafii sosnoweckiej. W 129-letniej cerkwi miało miejsce święto parafialne, tego dnia Boską Liturgię odprawiał ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Towarzyszyli mu duchowni dekanatu krakowskiego oraz goście, ks. mitrat Mirosław Drabiuk z Częstochowy, ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Sosnowca, ks. Jarosław Antosiuk z Krakowa, ks. Adamem Wieremiejewicz z Łodzi, ks. Jarosław Syczewski z Krakowa, ks. Mikołaj Dziewiatowski z Sosnowca oraz ks. diakon Jerzym Mogilewski z Poznania oraz ks. diakon Andrzej Ważowski z Kędzierzyna Koźla.

Świątynia wypełniła się wiernymi parafii, parafii bardzo rozległej i zróżnicowanej etnicznie. Parafię tworzą bowiem prawosławni Polacy. Sporo jest również emigrantów ze Wschodu: Ukraińców, Rosjan i Białorusinów. Zdarzają się Łemkowie, Gruzini, Serbowie, Grecy i Rumuni.

Podczas nabożeństwa biskup Atanazy przypomniał sylwetki świętych Męczennic zwracając uwagę na aktualność ich postawy i przywiązania do wyznawanej wiary. Święte męczennice Wiera, Nadzieja, Lubow żyły w Rzymie w II wieku, były gorliwymi chrześcijankami. Podczas prześladowań chciano zmusić je do wyrzeczenia się wiary w Boga. Odmówiły. Oprawcy rozpoczęli długotrwałą kaźń trójki sióstr, z których najstarsza (Wiera) miała lat dwanaście, a najmłodsza (Lubow) dziewięć. Dziewczynki podpalano, oblewano wrzącą smołą, kaleczono ostrymi przedmiotami oraz bito pałkami. Kiedy odkryto, że jeszcze żyją, zostały ścięte mieczem. Matkę, św. Zofię, pozostawiono żywą. Cierpiąca z powodu śmierci trzech córek trwała przez trzy dni na ich grobie, a trzeciego dnia umarła z żalu. Ta historia jest przepełniona bólem, tragizmem i męczeństwem. Z drugiej jednak strony dodaje nam sił – skoro małe dziewczynki tak gorliwie strzegły swej wiary, to czy nasze codzienne troski i problemy naprawdę są tak istotne?

W tym roku święto parafialne było szczególne, wieloletni proboszcz tej parafii ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski został 1 września br. odwołany z funkcji proboszcza, przechodząc w stan spoczynku. Za zasługi na rzecz sosnowieckiej wspólnoty parafialnej, Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odznaczył ks. Sergiusza Orderem Marii Magdaleny II Stopnia z Ozdobami. Podobnie, żona ks. Sergiusza, matuszka Elżbieta Dziewiatowska została odznaczona Orderem Marii Magdaleny II stopnia. Ten dzień był także przywitaniem nowego proboszcza parafii w Sosnowcu - ks. Mikołaja Dziewiatowskiego. Biskup Atanazy życzył nowemu proboszczowi powodzenia w kierowaniu parafią i pomocy Bożej w przewodnictwie duchowym. Ks. Mikołaj podziękował za powierzenie nowych obowiązków, zwrócił się także do wszystkich zebranych z prośbą o modlitwę za jego posługę i rozwój parafii. W dniu tym, uroczyście podziękowano także Panu Jerzemu Bytnarowi za 14 lat posługi i kierowania chórem parafii prawosławnej w Sosnowcu.

Po Liturgii parafianie wraz z gośćmi zebrali się na świątecznej agapie, było to okazja do świętowania, a także wspomnień i podziękowań. Posiłek był wielokrotnie przerywany laudacjami, przemówieniami i płynącą ze szczerego serca pieśnią "mnohaja i błahaja leta".

Ten dzień stanowi symboliczny kamień milowy w historii diecezji łódzko-poznańskiej i historii parafii sosnowieckiej.

Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym Gościom, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia święta parafialnego.

Fot.: Michał Kuryło


KS. MITRAT PŁK SERGIUSZ DZIEWIATOWSKI
Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie z tytułem magistra w roku 1973. W grudniu 1978 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Proboszczem parafii w Sosnowcu był w latach 1979-2018.Od 1980 roku zastępca dziekana krakowskiego, a od 2004 dziekan krakowski. W latach 1994-2004 kapelan Wojska Polskiego w stopniu pułkownika na stanowisku dziekana Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

JERZY BYTNAR
Śpiew solowy ukończył na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Śpiewu cerkiewnego uczył się w parafii łódzkiej, za czasów arcybiskupa Jerzego (Korenistowa). Od 1983 roku związany z Operetką Śląską, a później Teatrem Muzycznym w Gliwicach. Prowadził sosnowiecki chór w latach 2004-2018.

KS. MIKOŁAJ DZIEWIATOWSKI
Ukończył Socjologię oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia z zakresu Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia doktoranckie w zakresie Teologii Porównawczej – Edukacji i Dialogu Ekumenicznego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracował w branży szkoleniowej. Wykładowca akademicki. Niesie posługę w sosnowieckiej parafii od 2012 r. 1 września 2018 r. powierzono mu obowiązki proboszcza parafii prawosławnej w Sosnowcu, a także kapelana Służby Więziennej.