cerkiew.pl

Obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Szczura

ks. Korneliusz Wilkiel, 26 czerwca 2018

22 czerwca 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Szczura pt. Problematyka eklezjologiczno-pastoralna w nauczaniu św. Iłariona Troickiego (1886-1929).

Promotorem rozprawy był dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL. Recenzentami dysertacji byli: Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) oraz Bp dr hab. Andrzej (Borkowski), prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku). Przewodniczącym komisji był prodziekan Wydziału Teologii ks. prof. dr hab. Marian Zając. W skład komisji wchodzili: ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński; ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL; ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL; oraz ks. dr hab. Andrzej Piwowar.

Na początku publicznej obrony promotor – prof. Krzysztof Leśniewski, przedstawił osobę doktoranta.

Następnie autoreferat dysertacji odczytał ks. mgr Jarosław Szczur, który zaznaczył m.in. iż: „Inspiracją do napisania rozprawy doktorskiej była wyjątkowa osoba oraz spuścizna teologiczna św. Iłariona Troickiego – Abp. Wierejskiego. Ten prawosławny hierarcha w sposób szczególny zaznaczył swe miejsce w XX w. za sprawą zaangażowania w działalność teologiczno-pastoralną”.

Kolejnym punktem publicznej rozprawy doktorskiej było przedstawienie recenzji. Obaj recenzenci pozytywnie ocenili dysertacje ks. mgr. Jarosława Szczura przedłożoną do publicznej obrony.

Po odczytaniu recenzji wszyscy członkowie komisji zadali doktorantowi pytania dotyczące zagadnień poruszonych w dysertacji.

Na zakończenie przewodniczący komisji ks. prof. dr hab. Marian Zając, odczytał protokół, w którym przekazał do wiadomości, iż po zakończonej dyskusji, komisja w tajnym głosowaniu jednogłośnie, pozytywnie oceniła przebieg i wynik obrony rozprawy doktorskiej i postanowiła wystąpić do rady wydziału teologicznego KUL z wnioskiem o nadanie ks. mgr. Jarosławowi Szczurowi stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie ekumenizmu.

Ks. Jarosław Szczur urodził się 1 października 1990 r. w Białej Podlaskiej. Dzieciństwo i młodość spędził w Lisznej k. Sławatycz. W 2006 r. podjął naukę w XV LO w ZS nr 1 im. Stanisława Grabskiego w Lublinie. W latach 2008-2009 był przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 2012 r. obroną pracy licencjackiej nt. Pojęcie rekapitulacji u św. Ireneusza z Lyonu napisaną pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Kuźmy. W trakcie nauki, 4 grudnia 2010 r., z rąk metropolity warszawskiego całej Polski Sawy otrzymał święcenia lektorskie. W 2014 r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, broniąc pracę magisterską pt. Spór o Filioque. Geneza i konsekwencje kontrowersji, napisaną pod naukowym kierunkiem ks. dra Andrzeja Kuźmy. 31 sierpnia 2012 r. wstąpił w związek małżeński z Małgorzatą Bartoszewicz.

Święcenia diakońskie (9 września 2012 r. w Lublinie) i kapłańskie (9 października 2012 r. w Terespolu) otrzymał z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Ks. Jarosław Szczur do dnia dzisiejszego jest proboszczem parafii prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny w Puławach, pełni funkcję Wizytatora Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz dyrektora diecezjalnego portalu medialnego „orthodox.fm”.

Foto: Autor