cerkiew.pl

Uroczystości w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy

protodiakon Wiaczesław Perek, 23 maja 2018

22 maja białostocka parafia katedralna św. Mikołaja Cudotwórcy obchodziła święto swego patrona. Uroczystej Boskiej Liturgii w dniu święta przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari, przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa w asyście episkopatu polskiej Cerkwi. Dzień wcześniej metropolita Sawa przewodniczył również w białostockiej katedrze nabożeństwu całonocnego czuwania. Nabożeństwa swym śpiewem uświetniły dwa parafialne chóry: „Aksion” pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz młodzieżowy Joanny Jurczuk.

Metropolita Sawa na zakończenie liturgicznych uroczystości powiedział, że dzisiejsze nabożeństwo było szczególne, gdyż zebrali się dziś wszyscy biskupi lokalnej Cerkwi, do świątyni przybyli również wszyscy najważniejsi przedstawiciele władz regionu i miasta Białegostoku, wreszcie białostocka Katedra wypełniła się licznie zebranymi wiernymi. Pierwszym powodem dla którego dziś wszyscy tu jesteśmy, jak podkreślił Metropolita Sawa, to wielka cześć jaką darzymy św. Cudotwórcę z Miry Licejskiej. Drugim ważnym wydarzeniem jest jubileusz 20 – lecia chirotonii biskupiej JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Z tej okazji metropolita Sawa w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził arcybiskupa Jakuba Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce wręczając władyce Jakubowi pamiątkową panagiję podkreślił, iż w posłudze biskupiej bardzo ważna jest mądrość, rozwaga, spokój, czyli cechy które charakteryzują arcybiskupa Jakuba. Metropolita w imieniu polskiej Cerkwi podziękował również gospodarzowi diecezji białostocko–gdańskiej za trud, jaki niesie od dwóch dekad na Podlasiu.

Jubileuszowe życzenia pod adresem arcybiskupa Jakuba padły również z ust władz samorządowych rządowych, parlamentarzystów oraz licznie zebranych kapłanów i wiernych.

JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański dr Jakub (Kostiuczuk), urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Sawy przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od 1995 r. pełnił obowiązki opiekuna duchowego Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego. 11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów sprawował w latach 1998-2016 opiekę duchową nad młodzieżą prawosławną skupioną w Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów z dn. 30 marca 1999 r. został powołany na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha, Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

27 czerwca 2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę doktorską na temat "Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego".

Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych m.in. autorem dzieła:"O tajemnicy zbawienia" (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku) i współautorem publikacji pt. "Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni." (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016).

Za: orthodox.bialystok.pl

Fot. Aleksander Wasyluk i Marcin Surynowicz