cerkiew.pl

3 maja Cerkiew czci pamięć św. Męczennika Młodzieńca Gabriela

Elżbieta Dulko , 02 maja 2018

GABRIEL ZABŁUDOWSKI, męczennik, dzieciątko (Muczenik mładieniec Gawriił Zabłudowskij), 20 kwietnia/3 maja (rocznica śmierci), 22 września (rocznica przeniesienia relikwii w 1992 r.) i trzecia niedziela po Pięćdziesiątnicy (Sobór świętych białoruskich).

Urodził się 22 marca 1684 r. w Zwierkach niedaleko Zabłudowa w pobożnej rodzinie Gowdelów. W dzieciństwie wyróżniał się wśród rówieśników pobożnością i stronieniem od zabaw.

20 kwietnia 1690 r. Gowdelów spotkało wielkie nieszczęście. Gabriel padł ofiarą mordu. Podczas nieobecności rodziców, dziedzic wsi Zwierki - Szutko porwał chłopca i przewiózł do Białegostoku. Tam dziecko poddano torturom. Z powodu upływu krwi zmarło, a jego ciało potajemnie pozostawiono na skraju zwierkowskiego lasu.

Po odnalezieniu, pochowano je na cmentarzu niedaleko wsi. Po trzydziestu latach, podczas jednego z pochówków, nieumyślnie naruszono jego grób. Okazało się wówczas, że ciało nie uległo rozkładowi. Z wydarzeniem tym związanych było wiele uzdrowień. Ustała również panująca w okolicy epidemia.

Złożone w zwierkowskiej cerkwi ciało ocalało podczas pożaru świątyni w 1746 r., po czym zostało przeniesione do Monasteru Zabłudowskiego. W obawie przed innowiercami w 1755 r. relikwie przeniesiono do Słucka. W 1820 r. odbyła się kanonizacja męczennika. Później relikwie kilkakrotnie jeszcze zmieniały miejsce pobytu, będąc przez pewien czas w Białymstoku, Supraślu, Słucku, Mińsku i Grodnie. 22 września 1992 r. ostatecznie spoczęły w białostockim soborze św. Mikołaja. Obecnie w jego rodzinnej wsi wznoszona jest dedykowana mu cerkiew, do której mają zostać przeniesione relikwie świętego.

Kult świętego jest największy w Polsce i na Białorusi. Uznawany jest za największego prawosławnego świętego urodzonego w obecnych granicach naszego kraju. Jest też patronem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Święty przedstawiany jest jako kilkuletnie dziecko odziane w sięgającą do kolan, jasną koszulę. W prawej ręce trzyma krzyż, lewą ma złożoną w modlitewnym geście. Na niektórych ikonach w tle widnieje cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Zabłudowie. Św. Gabriel jest też jedną z postaci występujących na ikonach "Soboru świętych białoruskich".

Tekst Akatystu do św. Męczennika Młodzieńca Gabriela po cerkiewno-słowiańsku 

TROPARION, ton 5
Swiatyj Mładiencze Hawryiile, Ty za probodiennaho nas radi ot złych ludiej w rebra probodien był jesi, i za Istoczywszaho krow swoju za nas, wsie tieło Twoje na istoczenije krowie w lutyja jazwy priedał jesi, nynie że wo sławie wiecznoj s Nim wiesieliszisia. Tiem że pominaj tamo i nas, zdie cztuszczich Tia, prosia nam zdrawija tielesiem i spasienija duszam naszym. 

tłumaczenie: 
Święte Dziecię Gabrielu, w imię Przebitego za nas, przez złych ludzi miałeś przekłute ciało, i za Wykrwawionego za nas, całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, dzisiaj zaś w chwale wiecznej z Nim się weselisz. Wspomnij tam i nas, którzy tu na ziemi Ciebie czczą, módl się o zdrowie naszych ciał i zbawienie naszych dusz.

KONDAKION, ton 6
W bogochranimoj wiesi Zwierki rożdiennyj Muczenicze Christow Hawriile, tamo Swoje małoletstwo pożiwszi. Tamo iz otczaho doma lestiju pochiszczen byst` ot lutych ludiej, i wsia poriadu lutie pretierpiew, w otieczestwo niebiesnoje wsieliłsia jesi. Sochraniaj nas ot wsiakich napastiej i skorbiej, i umoli, molim Tia, ułucziti i nam wiecznoje nasledije Twoje.

tłumaczenie:
Urodzony w chronionej przez Boga wsi Zwierki, Swe dzieciństwo przeżyłeś tam, męczenniku Chrystusowy Gabrielu. Z ojcowskiego domu podstępem porwany przez złych ludzi, wszelkie stopnie tortur przecierpiałeś, i przeniosłeś się do niebiańskiej Ojcowizny. Zachowaj nas od wszelkiej niedoli i smutku, i ubłagaj, prosimy Cię, byśmy tak jak Ty, dostąpili dziedzictwa wieczności.

WIELICZANIJE
Wieliczajem Tia, Strastotierpcze swiatyj Mładiencze Hawriile, i cztim czestnaja stradanija Twoja, jaże za Christa pretierpieł jesi.

tłumaczenie:
Wielbimy Cię, męczenniku, święte Dziecię Gabrielu, i otaczamy czcią święte Twe cierpienia, których za Chrystusa doświadczyłeś.

Święty Męczenniku Młodzieńcze Gabrielu, módl się za nami do Boga!

Żywot św. Męczennika Młodzieńca Gabriela opracował Jarosław Charkiewicz
Tekst troparionu, kondakionu, wieliczanija za: soborbialystok.pl