cerkiew.pl

Święto parafialne w Jacznie

Adam Matyszczyk, 12 kwietnia 2018

Trzeci dzień Paschy Chrystusowej jest dniem parafialnego święta w Jacznie. W miejscowej cerkwi, górującej nad równinnym terenem okolicy, zebrała się większość duchownych okręgu sokólskiego oraz liczni wierni. Na środku świątyni stała grobnica, na której od Wielkiego Piątku złożona była płaszczenica - symbolizująca ciało umęczonego Zbawiciela. Dziś grobnica była pusta, okryta jedynie skromnym białym płótnem, na którym leżała ikona Zmartwychwstania. To symbol pustego grobu Pańskiego, jaki zastali uczniowie Chrystusa, w trzeci dzień po Jego śmierci.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego, w asyście: ks. Mikołaja Dejneko z Dąbrowy Białostockiej, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Marka Kozłowskiego z Augustowa, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki, ks. Marka Wawreniuka z Białegostoku oraz byłego proboszcza jaczeńskiej parafii ks. Piotra Omelczuka i obecnego proboszcza Piotra Hanczaruka.

Prócz miejscowych parafian i przybyłych wiernych, na uroczystościach święta obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajewicz oraz komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze ppłk SG Krzysztof Pampuch.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem. Nie jest to wymyślona przez ludzi legenda, lecz realność - fakt, który wydarzył się tu, na naszej ziemi. Jezus Chrystus, poprzez męki i śmierć na krzyżu, służył człowiekowi - służył każdemu z nas. I jest naszym odkupicielem, biorąc wszystkie nasze grzechy na siebie. Zmartwychwstał, czym otworzył nam bramy niebiańskiego raju, utracone onegdaj przez Adama i Ewę. Dlatego właśnie tak radośnie i dostojnie przeżywamy to święto [...] - powiedział w okolicznościowym kazaniu o. Aleksander.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół świątyni z radosnym przesłaniem Chrystos Woskresie!

Wierni po raz kolejny spotkali się w świątyni, by wznieść modlitwy, ale co równie ważne - podtrzymać tradycję i przekazać ją swoim dzieciom. Młode pokolenie zaś, widząc starania swych dziadów i ojców, powinno iść wytyczoną przez nich drogą i owej tradycji nigdy nie zapomnieć. O inicjatywie, która ma za zadanie zachować i przekazać potomnym starania starszego pokolenia, opowiedział w późniejszej rozmowie proboszcz jaczeńskiej parafii i zarazem pomysłodawca akcji ks. Piotr Hanczaruk.

Ciąży na nas wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom. Stanowimy część łańcucha pokoleń i zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami. Mamy też świadomość odpowiedzialności za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara. Dlatego staramy się nieustannie dbać o cerkiew wybudowaną rękami naszych poprzedników, w tym o zachowanie w należytym stanie starych przedmiotów, które zostały przekazane cerkwi właśnie przez minione pokolenia. Mimo iż niekiedy koszty odnowienia tych przedmiotów są dość znaczne, to chcemy poddać je oczyszczeniu i zabezpieczeniu, by przypominały wszystkim odwiedzającym o tej ofierze, która nie poszła w zapomnienie. [...]

Ofiary można wnosić drogą internetową poprzez stronę zrzutka.pl, na nr konta 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010 lub też osobiście w parafii, nie zapominając przy tym o pozostawieniu informacji z imionami ofiarodawców i ich bliskich, których będziemy wspominać w modlitwach przed cudotwórczą jaczniańską Ikoną Matki Boskiej. [...] głęboko wierzymy, że dzięki pomocy ludzi z całej Polski uda się nam się poddać renowacji żertwienniki, ewangelie, utensylia liturgiczne, krzyże, chorągwie, świeczniki, łampady i kadzidła. [...]
- powiedział.

Postępy w renowacji poszczególnych przedmiotów będzie można śledzić na stronach: facebook.com oraz youtube.com

W ubiegłym roku wspólnocie wiernych z Jaczna udało się zebrać fundusze i wyremontować przeciekającą główną kopułę cerkwi, zaś w tym roku planują oni wykonać częściowy remont elewacji.

Na podstawie: cerkiew-sokolka.pl