cerkiew.pl

Z życia Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Aleksy Mularczyk, 30 listopada 2017

W związku z kończącą się kadencją organów zarządzających kołem białostockim Bractwa św. św. Cyryla i Metodego zostało zorganizowane walne zebranie tego oddziału. Miało ono miejsce 21 listopada 2017 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Przybyło na nie 32 członków koła, co dało asumpt do prawomocności podejmowanych ustaleń. Spotkanie te zaszczycili - opiekun duchowy o. ihumen Sergiusz (Matwiejczuk), przedstawiciel władz Bractwa Roman Romaniuk (przewodniczący głównej komisji rewizyjnej) oraz dr Marcin Abijski (biuro wykonawcze Bractwa).

Po odśpiewaniu modlitwy rozpoczynającej zebranie, otworzył je dotychczasowy przewodniczący zarządu koła Aleksy Mularczyk, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie zgodnie z procedurą zostali wybrani: przewodniczący zebrania - został nim brat Piotr Kruk oraz protokólant (Elżbieta Pawluczuk).

Stosownie do zatwierdzonego programu, Aleksy Mularczyk przedstawił sprawozdanie merytoryczne za okres lat 2015 do 2017. Zarząd koła pracował w składzie; oprócz przewodniczącego – Mikołaj Nazaruk, Alina Mikołajczuk, Elżbieta Pawluczuk, Krystian Jaszczyk. Szefową komisji rewizyjnej była Irena Biedrzycka.

Wspomniano następnie członków koła, którzy odeszli w tym czasie na wieczny spoczynek i uwieczniono to poprzez odśpiewanie hymnu „Wiecznaja Pamiat’”. Niestety musieliśmy pożegnać nieodżałowanych ś.p. prof. Andrzeja Łapko, ś.p. Aleksandra Nikitina, ś.p. Aleksandra Biszczuka.

W okresie sprawozdawczym koło świętowało swe X-lecie, co też uroczyście obchodzono w maju 2015 r. Jubileusz zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, który także uczestniczył w innej uroczystości związanej z wystawą zmykającą cykl zorganizowanego konkursu dla uczniów, na album o działalności patronów Bractwa (w październiku 2017r.).

W międzyczasie - koło aktywnie uczestniczyło w wyjazdach pielgrzymkowych do monasterów i poszczególnych parafii. Organizowano prelekcje i wykłady, wyświetlano filmy, uczestniczono w obchodach 70-lecia pogromów na ludności prawosławnej. Inspirowano wydarzenia kulturalne (przedstawienia teatralne), zrealizowano festyn rodzinny, współpracowano z innymi kołami, a także zarządem głównym Bractwa oraz innymi organizacjami działającymi na niwie prawosławnej. Istotnymi wydarzeniami były spotkania o charakterze integracyjnym zwłaszcza organizowane w okresie przed-wigilijnym, kiedy to przyrządzano agapę postną i śpiewano wspólnie kolędy. Koło brało też aktywny udział przy organizacji pielgrzymki świętych relikwii św. Spirydona i związano to było z obszarem swego działania tj. w soborze w Białymstoku oraz monasterach w Supraślu i Zwierkach. Na zakończenie - przewodniczący podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do wykonania tak znacznego ogromu pracy, a należy dodać, że realizowanej całkowicie społecznie.

Kolejnymi sprawozdawcami byli skarbnik Mikołaj Nazaruk oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej Irena Biedrzycka. Zaprezentowali oni w swych posumowaniach kwestie finansowe, jak też został złożony wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Takowe też zostało uchwalone przez zebranych.

W podzięce za efektywną pracę i działalność społeczną zostali nagrodzeni i wyróżnieni członkowie koła. Ordery srebrne świętych Braci Sołuńskich otrzymali: Alina Mikołajczuk oraz Mikołaj Nazaruk. Szereg osób zostało ponadto wyróżnionych dyplomami przyznanymi przez zarząd główny.

Ważnym punktem zebrania było wyłonienie nowych władz zarządzających kołem. Nowy zarząd po dokonanych tajnych wyborach ukonstytuował się następująco: Mikołaj Nazaruk – przewodniczący; Jerzy Półjanowicz – zastępca przewodniczącego; Alina Mikołajczuk – skarbnik; Elżbieta Pawluczuk – sekretarz; Halina Borowik – członek. Komisja rewizyjna będzie natomiast pracować w składzie – Irena Biedrzycka – przewodnicząca; Wiera Greczan i Mikołaj Kuryło – członkowie. Nowemu zarządowi złożyli życzenia, owocnej pracy i utrzymania wysokiego społecznego poziomu aktywności: opiekun duchowy o. Sergiusz oraz Aleksy Mularczyk, który nie kandydował do tego organu.

Nie obyło się bez dyskusji związanej z aktualną sytuacją w Bractwie oraz działaniach samorządu białostockiego. W pierwszym przypadku członkowie zadawali pytanie, czy konieczne było powołanie nowego Koła Bractwa w Białymstoku; czy w ten sposób nie osłabia się możliwości stowarzyszenia w świetle istniejących wielu innych organizacji środowiskowych w Białymstoku.  Z kolei obrany kierunek prac dotyczących samorządów nie sprzyja pozytywnie dla zasad przynależnych mniejszości prawosławnej i prowadzi do zmniejszania jej roli.

Po zakończeniu obrady zostały uwieńczone modlitwą.

Na koniec spotkania odbyła się wspólna agapa podczas, której prowadzono dalsze dyskusje i mówiono o jedności środowiska prawosławnego.

Fot. Autor