cerkiew.pl


„Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się Życiodajnemu drzewu…”

Michał Przyjałkowski–Hryniewiecki, 28 września 2017

Dnia 27 września, Cerkiew prawosławna obchodzi święto Podniesienia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego (cs. Wozdwiżenije Czestnoho i Żywotworiaszczeho Kresta Hospodnia), które stanowi drugie święto z liczby dwunastu w nowo rozpoczętym roku liturgicznym. W tym dniu, w sposób szczególny łączymy pobożną pamięć o Życiodajnym Krzyżu Pańskim, oddając przed Nim swój pokłon, jako symbolu Zwycięstwa i Zmartwychwstania Chrystusa, naszej nadziei na zbawienie, z wydarzeniem Jego cudownego odnalezienia w Jerozolimie przez św. cesarzową Helenę w IV wieku.

W przededniu święta, warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny, sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania (cs. wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz w asyście kleru katedry oraz przybyłych gości: ks. mitrata Michała Dudicza, ks. Michała Dmitruka, ks. Dawida Brewczyka. W trakcie wielkiej doksologii, miało miejsce wyniesienie św. Krzyża na środek świątyni.

W samym dniu święta, św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Michał Dudicz w asyście duchowieństwa świątyni oraz przybyłego ks. Dawida Brewczyka. Śpiewał chór metropolitalny pod kierownictwem ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka. Po wysłuchaniu świątecznego fragmentu św. Ewangelii, do zebranych wiernych, zwrócił się ks. Dawid Brewczyk. Duchowny podkreślił doniosłą rolę krzyża w życiu każdego wiernego od narodzin do śmierci, przyrównując go do sztandaru chrześcijańskiego życia i zbawienia. Na zakończenie św. Liturgii, miało miejsce uroczyste wychwalanie święta na środku świątyni.

Fot. Autor