cerkiew.pl


Hajnówka: święto patrona diecezji warszawsko–bielskiej

ks. Krzysztof Kuderski, 13 września 2017

10 września Cerkiew prawosławna wspomina św. Hioba Poczajowskiego, który jest patronem diecezji warszawsko-bielskiej. Tegoroczne uroczystości odbyły się w cerkwi narodzenie św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. W niedzielę, sprawowana była święta Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście duchowieństwa diecezji. Podczas nabożeństwa śpiewał chór miejscowej parafii pod dyrekcją Wirinieji Kotsiubajło.

Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił, wikariusz parafii św. św. apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, ks. Rafał Wawreniuk. Kaznodzieja odnosząc się do czytania ewangelicznego wskazał, że Chrystus poucza nas-chrześcijan, że nie każdy, kto został ochrzczony wejdzie do Królestwa Niebiańskiego. Ks. Wawreniuk zachęcał do nieustannej czujności i rozwijania tych cnót, które otrzymaliśmy podczas sakramentu chrztu i które ofiarowywane są wiernym w pozostałych sakramentach.

Podczas św. Liturgii, Jego Eminencja Metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich, subdiakonowi Dawidowi Romanowicz. Uroczystości święta patrona diecezji zakończyła procesja wokół świątyni, podczas której modlono się przy grobie śp. ks. prot. Leonida Szeszko – budowniczego i pierwszego proboszcza cerkwi.

Kończąc niedzielne uroczystości, ze słowami pouczenia zwrócił się Jego Eminencja Metropolita Sawa, przedstawiając świętego Hioba jako przykład gorliwej wiary, który całe swoje życie poświęcił Bogu. Święty, który żył w ciężkich dla Prawosławia czasach unii brzeskiej, wiernie podążał śladami Jezusa Chrystusa. Metropolita zauważył, że tylko człowiek, który postępuje zgodnie z nauką Cerkwi, znajdzie rozwiązanie problemów jakie napotyka w codziennym życiu. Jego Eminencja podkreślił, że wiary należy uczyć młode pokolenie, które jest przyszłością naszej Cerkwi. Hierarcha nawiązał do pielgrzymek do Ławry w Poczajowie, w których uczestniczą mieszkańcy Hajnówki i okolic, służących pokrzepieniu wiary ich uczestników. Jego Eminencja zachęcał zebrane w cerkwi duchowieństwo i wiernych do gorliwego głoszenie Słowa Bożego, nie tylko w świątyni, lecz również w każdym możliwym miejscu. Pomocą w tym będzie wstawiennictwo św. Hioba Poczajowskiego. Kończąc pouczenie, Metropolita Sawa podziękował za wspólną modlitwę, jednoczącą duchownych i świeckich pracowników diecezji warszawsko-bielskiej, życząc uczestniczącemu w św. Liturgii duchowieństwu, w szczególności nowowyświęconemu diakonowi, władzom samorządowym oraz wiernym Bożego błogosławieństwa.

Diakon Dawid Romanowicz urodził się 30 marca 1993 roku w Bielsku Podlaskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Kleszczelach, rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Wraz z otrzymaniem świadectwa dojrzałości wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie 4 grudnia 2014 roku, z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski przyjął postrzyżyny lektorskie. Prawosławne Seminarium Duchowne ukończył w 2015 roku, obroną pracy licencjackiej: „Służba subdiakona w Kościele prawosławnym w aspekcie historyczno-liturgicznym”. Następnie rozpoczął naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, równocześnie przysługując i śpiewając w katedrze metropolitalnej w Warszawie. W czerwcu 2017 roku ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obroną pracy magisterskiej: „Misterium poświęcenia wody w Kościele prawosławnym”. 3 września 2017 roku, wstąpił w związek małżeński z Ewą Szkoda.

Fot. Irena Łozowik, archiwum parafii św. Jana w Hajnówce

za: www.orthodox.pl